Zgłaszanie chorych

Chorych można zgłaszać do naszej opieki osobiście lub telefonicznie
pod numerem telefonu: 052 336 57 67

Może zrobić to sam chory lub w jego imieniu inna osoba
(np. członek rodziny, faktyczny opiekun, lekarz, pielęgniarka) jednak tylko za wiedzą i zgodą chorego.

Warunki przyjęcia do hospicjum domowego:

  • - skierowanie do hospicjum (od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty onkologa),
  • - posiadanie aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego,
  • - kserokopię kart informacyjnych z pobytów szpitalnych potwierdzających rozpoznanie,
  • - pisemna zgoda pacjenta lub jego rodziny na objęcie opieką paliatywną i hospicyjną w domu pacjenta.

Pierwsza wizyta lekarska odbywa się po telefonicznym ustaleniu terminu. Decyzję o objęciu opieką podejmuje lekarz podczas pierwszej wizyty, na podstawie dokumentacji medycznej.

DOMOWA OPIEKA HOSPICYJNA JEST CAŁKOWICIE NIEODPŁATNA DLA CHOREGO I JEGO RODZINY.